Các loại hình doanh nghiệp trong tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh doanh nghiệp là một lĩnh vực phổ biến mà người đi làm sử dụng tiếng Anh thường xuyên tiếp xúc. Trong bài viết này, Oxford Englíh UK sẽ giới thiệu đến các bạn các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh và một số kiến thức cơ bản về các loại hình doanh nghiệp này.

  1. Private enterprise

Nghĩa tiếng việt: Doanh nghiệp tư nhân

Nghĩa tiếng anh: A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.

Các loại hình doanh nghiệp trong tiếng Anh là gì?

Định nghĩa: Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

  1. State – owned enterprise

Nghĩa tiếng việt: Doanh nghiệp nhà nước

Nghĩa tiếng anh: State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 50% of charter capital isowned by the State.

Định nghĩa: Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước có sở hữu trên 50 % vốn điều lệ.

  1. Parnership

Nghĩa tiếng việt: Công ty hợp danh

Nghĩa tiếng anh:  Parnership is a legal form of business operation between two or more individuals who share management and profits. There must be at least two members being co-owners of the company jointly conducting business under one common name (hereinafter referred to as unlimited liability partners); in addition to unlimited liability partners there may be limited liability partners.

Các loại hình doanh nghiệp trong tiếng Anh là gì?

Định nghĩa: Công ty hợp danh là hình thức hoạt động kinh doanh hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá nhân có cùng quyền quản lý và lợi nhuận. Cần phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn).

  1. Shareholding companies

Nghĩa tiếng việt: Công ty cổ phần

Nghĩa tiếng anh:  A shareholding company is an enterprise in which: The charter capital shall be divided into equal portions called shares. Shareholders shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise only within the amount of capital contributed to the enterprise and shareholders may freely assign their shares to other persons.

Định nghĩa: Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp và cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho những người khác.

  1. A limited liability company

Nghĩa tiếng việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Nghĩa tiếng anh:  A limited liability company is an enterprise in which: A member shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken to contribute to the enterprise;

Định nghĩa: Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

  1. One member limited liability companies

Nghĩa tiếng việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Nghĩa tiếng anh:  A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred to as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

Định nghĩa: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, Oxford English UK không chỉ là Trung tâm đào tạo Tiếng anh chất lượng mà còn là đơn vị đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam trong việc Đào Tạo trình độ Tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên.

  • Bạn muốn ĐÁNH GIÁ chính xác trình độ Tiếng Anh của nhân viên mình?
  • Bạn muốn NÂNG CAO năng lực Tiếng Anh cho nhân viên?
  • Bạn muốn nhân viên mình TỰ TIN, CHỦ ĐỘNG sử dụng Tiếng Anh THÀNH THẠO trong quá trình làm việc?

Liên hệ với Oxford English UK ngay lập tức để được TƯ VẤN, CUNG CẤP GIẢI PHÁP lộ trình đào tạo phù hợp với trình độ nhân viên và mục tiêu kinh doanh của đơn vị Bạn.

 

 

 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.