150 từ vựng tiếng anh doanh nghiệp chuyên ngành kinh tế

Tiếng Anh đang dần trở thành một yêu cầu bắt buộc không thể thiếu trên thị trường lao động Việt Nam. Việc quy định sử dụng tiếng Anh trong công việc, giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng tạo ra sự thống nhất và dễ dàng tiếp cận cho nhà quản lý. Vì vậy, trong bài viết này Oxford English UK sẽ chia sẻ với các bạn 150 từ vựng tiếng anh doanh nghiệp chuyên ngành kinh tế giúp các bạn cải thiện vốn từ vựng chuyên ngành của mình.

 1. Crossed cheque (n) : Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

=> A cheque that has two line across ot to show that it can only be paid into a bank account and not exchanged for cash

 1. Open cheque (n) : Séc mở
 2. Bearer cheque (n): Séc vô danh
 3. Draw (v) : rút
 4. Drawee (n) : ngân hàng của người ký phát

=> Bank or person asked to make a payment by a drawer

 1. Drawer (n) = Payer người ký phát (Séc)

=> Person who write a cheque and instructs a bank to make payment to another person

 1. Payee(n): người đươc thanh toán
 2. Bearer (n) : người cầm (Séc)

=> Person who receive money from some one or whose name is on a cheque

=> The Clearig House Automated Payment System

 1. In word : (tiền) bằng chữ
 2. In figures : (tiền) bằng số
 3. Cheque clearing : sự thanh toán Séc
 4. Counterfoil (n) : cuống (Séc)

=> A piece of paper kept after writing a cheque as a record of the deal which has taken place

 1. Voucher (n) : biên lai, chứng từ
 2. Encode (v) : mã hoá
 3. Sort code (n) : Mã chi nhánh Ngân hàng
 4. Codeword (n) : ký hiệu (mật)
 5. Decode (v) : giải mã (understand the mean of the message writen in code)
 6. Pay into : nộp vào
 7. Proof of indentify : bằng chứng nhận diện
 8. Authorise (v) : cấp phép => Authorisation (n)
 9. Letter of authority : thư uỷ nhiệm
 10. Account holder (n) : chủ tài khoản
 11. Expiry date : ngày hết hạn

=> Date on which a document is no longer valid

 1. ATMs Automatic Teller Machine
 2. BACS : dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng

=> The Bankers Automated Clearing Service

 1. CHAPS : hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 2. EFTPOS : máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng

=> Electronic Funds Transfer at Point Of Sale

 1. IBOS : hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 2. PIN Personal Identification Number
 3. SWIFT : Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu

=> The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications

 1. GIRO : hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
 2. BGC : ghi có qua hệ thống GIRO

=> Bank GIRO Credit

 1. Magnetic (adj) : từ tính Magnetic Stripe : dải băng từ
 2. Reconcile (v) : bù trừ, điều hoà
 3. Circulation (n) : sự lưu thông Circulate (v)
 4. Clear (v) : thanh toán bù trừ

=> Clearing bank (n) : ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ

=> Clearing house (n) : trung tâm thanh toán bù trừ

=> Central office where clearing bank exchange cheques

 1. Honour (v) : chấp nhận thanh toán
 2. Refer to drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tra soát người ký phát”
 3. Non-card instrument : phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 4. Present (v) : xuất trình, nộp
 5. Outcome (n) : kết quả
 6. Debt (n.) : khoản nợ
 7. Debit (v) : ghi nợ (money which a company owes)
 8. Debit balance : số dư nợ

=> Balance in an account showing that the company owes more money than in has receuved

 1. Direct debit : ghi nợ trực tiếp
 2. Deposit money : tiền gửi
 3. Give credit : cấp tín dụng
 4. Illegible (adj) : không đọc được
 5. Bankrupt Bust : vỡ nợ, phá sản
 6. Make out (v) : ký phát, viết (Séc)
 7. Banker (n) : người của ngân hàng
 8. Place of cash : nơi dùng tiền mặt
 9. Obtain cash : rút tiền mặt
 10. Cashpoint : điểm rút tiền mặt
 11. Make payment : ra lệnh chi trả
 12. Subtract (n) : trừ
 13. Plastic money (n) : tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 14. Sort of card : loại thẻ
 15. Plastic card (n) : thẻ nhựa
 16. Charge card : thẻ thanh toán

=> Plastic card issued by a shop and used by customers when buying sth that they will pay later

 1. Smart card (n) : thẻ thông minh

=> Small plastic card with an electronic chip tha record and remember information

 1. Cash card (n) : thẻ rút tiền mặt (card use to obtain money from cash dispensers)
 2. Cheque card (n) : thẻ Séc
 3. Bank card (n) : thẻ ngân hàng
 4. Cardholder (n) : chủ thẻ
 5. Shareholder (n) : cổ đông (person who owns shares in a company)
 6. Dispenser (n) : máy rút tiền tự động

=> Machine which gives out money when a special card is inserted and instructions given

 1. Statement (n) : sao kê (tài khoản)

(list showing amounts of money paid, received, owing…& their tota)l

=> Mini-statement (n) : tờ sao kê rút gọn

 1. Cashier (n) : nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 2. Teller (n) = cashier : người máy chi trả tiền mặt
 3. Withdraw (v) : rút tiền mặt => Withdrawal (n)
 4. Deduct (v) : trừ đi, khấu đi
 5. Tranfer (v) : chuyển

=> Transaction (n) : giao dịch

=> Transmit (v) : chuyển, truyền

 1. Dispense (v) : phân phát, ban
 2. Terminal (n) : máy tính trạm

=> Computer screen and key board connected to a computer system

 1. Reveal (v) : tiết lộ
 2. Maintain (v) : duy trì, bảo quản
 3. Make available : chuẩn bị sẵn
 4. Refund (v) : trả lại (tiền vay)
 5. Constantly (adv) : không dứt, liên tục
 6. In effect : thực tế
 7. Retailer (n) : người bán lẻ
 8. Commission (n) : tiền hoa hồng
 9. Premise (n) : cửa hàng
 10. Due (adj) : đến kỳ hạn
 11. Records : sổ sách
 12. Pass (v) : chấp nhận , chuyển qua
 13. Swipe (v) : chấp nhận
 14. Reader (n) : máy đọc
 15. Get into (v) : mắc vào, lâm vào
 16. Overspend (v) : xài quá khả năng
 17. Adminnistrative cost : chi phí quản lý
 18. Processor (n) : bộ xử lí máy tính
 19. Central switch (n) : máy tính trung tâm
 20. In order : đúng quy định
 21. Standing order (n) = SO : uỷ nhiệm chi
 22. Interest-free : không phải trả lãi
 23. Collect (v) : thu hồi (nợ)
 24. Check-out till (n) : quầy tính tiền
 25. Fair (adj) : hợp lý
 26. Subsidise : phụ cấp, phụ phí
 27. Cost (n) : phí
 28. Limit (n) : hạn mức Credit limit : hạn mức tín dụng
 29. Draft (n) : hối phiếu
 30. Overdraft (n) : sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 31. Grovelling (adj) : luồn cúi, biết điều
 32. Remittance (n) : sự chuyển tiền
 33. Quote : trích dẫn
 34. Reference (n) : sự tham chiếu
 35. Interest rate (n) : lãi suất
 36. Mortgage (n) : nợ thuế chấp
 37. Abolish (v) : bãi bỏ, huỷ bỏ
 38. Mandate (n) : tờ uỷ nhiệm
 39. Out going (n) : khoản chi tiêu

=> Amount of money spent; espenditures

 1. Remission (n) : sự miễn giảm
 2. Remitter (n) : người chuyển tiền
 3. Leaflet (n) : tờ bướm (quảng cáo)
 4. Orginator (n) : người khởi đầu

=> Person or company initiating a banking transaction

 1. Consumer (n) : người tiêu thụ
 2. Regular payment : thanh toán thường kỳ
 3. Billing cost : chi phí hoá đơn
 4. Insurance (n) : bảo hiểm
 5. Doubt (n) : sự nghi ngờ
 6. Excess amount (n) : tiền thừa
 7. Creditor (n) : người ghi có (bán hàng)

=> Person or business to whom another person or business owes money

 1. Efficiency (n) : hiệu quả
 2. Cash flow (n) : lưu lượng tiền
 3. Inform : báo tin
 4. On behalf : nhân danh
 5. Achieve (v) : đạt được
 6. Budget account application : giấy trả tiền làm nhiều kì
 7. Reverse (n) : ngược lại
 8. Break (v) : phạm, vi phạm
 9. Exceed (v) : vượt trội
 10. VAT Reg. No : mã số thuế VAT
 11. Originate (v) : khởi đầu
 12. Settle (v) : thanh toán
 13. Trace (v) : truy tìm
 14. Carry out (v) : tiến hành
 15. Intermediary (n) : người làm trung gian (person who is a link between two parties)
 16. Correspondent (n) : ngân hàng có quan hệ đại lý
 17. Telegraphic transfer : chuyển tiền bằng điện tín
 18. Instant cash transfer : chuyển tiền ngay tức thời
 19. Mail transfer : chuyển tiền bằng thư
 20. Absolute security (n) : an toàn tuyệt đối
 21. Straighforward (adj) : đơn giản, không rắc rối
 22. Boundary (n) : biên giới
 23. Reliably (a) : chắc chắn, đáng tin cậy
 24. Domestic : trong nước, nội trợ
 25. Significantly (adv) : một cách đáng kể

Bình luận

bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.